ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkola jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej , podanej do wiadomości rodziców z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest  karta zapisu dziecka.
 3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych według kolejności zapisów.
 4. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 3 grupach przedszkolnych.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć  15 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 6. Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne.
 7. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z resztą pracowników.
 8. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 2,5 i 3 oraz 20-30 minut dla dzieci 4 i 5 letnich;
 9. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.
 10. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
 • Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach z łazienkami
 • Szatnie
 • Łazienkę dla personelu
 • Kuchnię z zapleczem gastronomicznym
 • Pomieszczenia administracyjno- gospodarcze

11. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo- opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.

12. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1

1. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat.

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • Poszanowania godności osobistej,
 • Szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności.
 • Bycia akceptowanym takim, jakim jest;
 • Doświadczania od innych ciepła i życzliwości;
 • Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone – a nie do snu na rozkaz;
 • Rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie
 • Pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
 • Samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • Różnorodności doświadczeń;
 • Zdrowego żywienia;

3. Dzieci mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

4. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców / Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

5. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice bądź Opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

7. Do obowiązków dziecka należy:

 •  zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej
 • szanowanie swojego kolegi oraz wytwory jego pracy;
 •  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
 •  każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny
 •  informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych
 • poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów
 • słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.
 •  szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
 • staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola;

8. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy może być nagrodzone:

 •  ustną pochwałą nauczyciela/opiekuna
 •  listem gratulacyjnym, dyplomem;

 

RODZICE

§1

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.
 2. Uzyskiwaniu informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.
 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.
 4. Uzyskiwaniu porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.
 5. Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

  §2

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności.
 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.
 4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.