Realizujemy  Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „kolorowy start” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej uhonorowany nagrodą im.Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

Program podzielony jest na 5 aktywności:

 1. społeczną
 2. językową
 3. poznawczą
 4. artystyczną
 5. ruchową i zdrowotną.

W ramach w/w aktywności realizowane są następujące cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

Praca odbywa się z wykorzystanie metod tradycyjnych oraz aktywizujących:

 • pedagogika zabawy KLANZA
 • muzykoterapia
 • elementy dramy
 • metoda Carla Orffa
 • papieroplastyka