Cele i zadania przedszkola:

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno -wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.
 2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 4. Współdziała z rodziną wspomagając  ją w wychowaniu dzieci.
 5. Realizuje założenia programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 6. Rozwija umiejętności językowe w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego

Do zadań przedszkola należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica.
 2. Zapewnienie stymulującego aktywność dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.
 3. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.
 4. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.
 5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.
 6. Wspieranie kreatywności dziecka.
 7. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 8. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak żeby lepiejorientowały się w  tym, co jest dobre, a co złe
 9.  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 10.  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 11. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
 12. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
  i intelektualnych;
 13. współdziała z Rodzicami/Opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
 14.  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 15. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
 16. wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 17.  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
 18. ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej.